JAVASCRIPT TARAYICI NESNELERİ

JAVASCRIPT TARAYICI NESNELERİ

Tarhi : 27-04-2017 04:03:19 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

JAVASCRIPT TARAYICI NESNELERİ
Özellik : Açıklama
closed : Pencerenin kapatılıp kapatılmadığını sorgular, true ya da false değerlerini döndürür.
defaultStatus : Tarayıcının durum çubuğuna istenilen metni yazmaya yarar.
document : Document nesnesinde anlatılmıştır.
frames : Mevcut pencere içindeki frame ve iframe nesnelerinin bir listesini verir.
history : History nesnesinde anlatılmıştır.
innerHeight : Web sayfasının penceredeki görünen yüksekliğini verir.
innerWidth : Web sayfasının penceredeki görünen genişliğini verir.
location : Location nesnesinde anlatılmıştır.
name : Mevcut pencereye bir isim vermek için kullanılır.
navigator : Navigator nesnesinde anlatılmıştır.
opener : Mevcut pencereyi açan pencerenin referansını verir.
outerHeight : Tarayıcı (brovvser) penceresinin menüler ve çubuklar dahil dış yüksekliğini verir.
outerWidth : Tarayıcı penceresinin dış genişliğini verir.
pageXOffset : Yatay kaydırma çubuğunun mevcut soldan kaydırma değerini verir.
pageYOffset : Dikey kaydırma çubuğunun mevcut üstten kaydırma değerini verir.
parent : Mevcut pencere bir frame, iframe veya object elementleri içinde açılması durumunda ana window nesnesinin referansını verir.
screen : Screen nesnesinde anlatılmıştır.
screenLeft : Açılan yeni pencerenin ana pencereye göre soldan göreceli değerini verir.
screenTop : Açılan yeni pencerenin ana pencereye göre üstten göreceli değerini verir.
screenX : Ekran ile tarayıcının sol kenarları arasındaki değeri piksel cinsinden verir.
screenY : Ekran ile tarayıcının üst kenarları arasındaki değeri piksel cinsinden verir.
self : Aktif pencereyi verir.
top : En üstteki tarayıcı penceresini verir.
Metod : Açıklama
alert( ) : Bilgi/uyarı vermek amacı ile açılan mesaj kutularıdır.
blur( ) : Mevcut pencerenin focus özelliğinin kaybedilmesini sağlar.
clearlnterval( ) : setlnterval metodu ile ayarlanmış tekrarlama işlemini iptal eder.
clearTimeout( ) : setTimeout metodu ile ayarlanmış zamanlama işlemini iptal eder.
close( ) : open ile açılan pencereyi kapatır.
confinn( ) : Onay kutusuyla kullanıcı tarafından yönlendirilme olanağı tanır.
createPopup( ) : Pop-up pencere açar.
focus( ) : Mevcut veya open metodu ile açılan pencereye odaklanmayı sağlar.
moveBy( ) : Mevcut pencerenin bulunduğu x ve y koordinatlarından girilen miktarda yatay ve dikey eksende taşınmasını sağlar.
moveTo( ) : Girilen değere göre pencereyi konumlandırır.
open( ) : Belirtilen URL adresini girilen özelliklere göre yeni bir pencerede açar.
print( ) : Web sayfasını içeriğini yazıcıya döken arayüzü açar.
prompt ( ) : Kullanıcıdan bilgi girişi yapılması istenilen penceredir.
resizeBy( ) : Pencerenin yükseklik ve genişliğinin belirtilen miktarda uzatılmasını/kısaltılmasını sağlar.
resizeTo( ) : Pencere boyutlarının belirtilen yükseklik ve genişlikte boyutlandırılmasını sağlar.
scrollBy( ) : Kaydırma çubuklarını mevcut konumlarından belirtilen miktar kadar kaydırılmasını sağlar.
scrollTo( ) : Kaydırma çubuklarının belirtilen yatay ve dikey konumlara konumlandırılmasını sağlar.
setlnterval( ) : Belirtilen bir fonksiyonun veya kodun belirtilen süre sonunda tekrar çalıştırılmasını sağlar.
setTimeout( ) : Belirtilen bir fonksiyonun veya kodun belirtilen süre sonunda bir kere çalıştırılmasını sağlar.

defaultStatus KULLANIMI

frames KULLANIMI

name KULLANIMI

innerHeight KULLANIMI

innerWidth KULLANIMI

outerHeight KULLANIMI

outerWidth KULLANIMI

pageXOffset KULLANIMI

pageYOffset KULLANIMI

screenY/screenX/screenLeft/screenTop KULLANIMI

METOTLAR

alert KULLANIMI

confirim KULLANIMI

open KULLANIMI

open(“URL”,”NAME”,”ÖZELLİKLER”);

URL:
Açıklacak olan link belirlenir.
NAME:
name:Pencerenin adını belirler.
_blank:İçeriği yeni bir pencerede açar.
_parent:Mevcut pencere bir frame içerisinde ise açılacak pencere bir üst pencerede açılır.
_self:Pencereye aynı sekmede açar.
_top: İçerik mevcut pencerede en üstte açılır.
ÖZELLİKLER
directories:Pencerede yer imleri çubuğunun olup olmamasını sağlar.no,1,0 değerleri alır.
fullscreen:Pencerenin tam ekran modunda olup olmayacağını belirler.no,1,0
height:Pencere yüksekliğini piksel cinsinden sever.
left:Pencerenin soldan koordinatını ayarlar.
location:Adres satırının gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
menubar:Pencerenin üst bölümünde yer alan tarayıcı(browser) menü çubuğunu belirler.
resizable:Pencerenin boyutlarının değiştirilip değiştirilmeyeceğini belirler.
scrolbars:Pencere yatay kaydırma çubuklarının olup olmayacağını belirler.
titlebar:Pencere tam ekran açılmışsa başlık çubuğunun gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
toolbar:Pencere tarayıcılarının ileri-geri vs. düğmelerinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
top:Pencerenin üst kordinatlarını ayarlar.
width:Pencere genişliğini piksel cinsinden belirler.
status:Pencere durum çubuğunun olup olmayacağını ayarlar.

print KULLANIMI

prompt KULLANIMI

scrollBy KULLANIMI

setInterval/clearInterval KULLANIMI

setTimeout/clearTimeout KULLANIMI