AŞIK PAŞA

AŞIK PAŞA

Tarhi : 28-02-2016 03:28:06 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

asikpasa

1272 yılında Kırşehir‘de doğdu. Baba İlyas‘ın oğullarından Muhlis Paşa’ın oğludur. Mutasavvıf bir aile geleneğinde yetişmiştir. Eserlerinde tasavvufun etkisi büyüktür. Dîndar birisidir ve bu nedenle eserlerindeki tasavvufi yönün yanı sıra yoğun biçimde dini motifler mevcuttur. Eserlerinin ve düşüncelerinin önemli bir yönü de o dönemde Türkçe’ye verdiği önemdir. Zira o dönemlerde Türkçe’den çok Arapça ve Farsça‘ya değer verilmektedir, şair bunu kınar ve eserlerini Türkçe kaleme alır.

Kırşehir‘de yerleşen Muhlis Paşa’nın üç oğlundan en büyüğü Alâ ed-Dîn Ali’dir. Bu yüzden Alâ ed-Dîn Ali, baş ağa, yani en büyük kardeş olarak tanınmıştır. Baş Ağa adı zamanla Beşe, sonra da Paşa olarak söylenmiş, şiirlerinde (Âşık) mahlasını kullandığı için de, asıl adı unutularak (Aşık Paşa) adı, her tarafta ün yapmıştır.

Âşık Paşa, dînî ve tasavvufî bilgilerini Kırşehir’li Şeyh Süleyman’dan öğrenmiştir. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında babası ile birlikte Osman Gazi‘nin yanında hizmet görmüştür. Sultan Orhan’ın Osmanlı Beyliğinin başına geçtiği yıllarda, Kırşehir’e gelerek baba ocağına yerleşmiştir. Âşık Paşa, Kırşehir’deki Âhiler‘in büyük saygıyla bağlandıkları bir mürşid olarak çevresindeki Oğuz Boyları’na dostluk ve kardeşlik ilkelerini aşılamış, onlara Türkçe seslenmiş ve eserlerini Türkçe ile yazmıştır.

Garîb-nâme[değiştir | kaynağı değiştir]

Ana madde: Garîb-nâme

Âşık Paşa’nın Türk dili ve edebiyatı açısında en önemli ve eseri Garîb-nâme’dir. 12.000 Beyit dolayında olan Garîb-nâme dînîtasavvufî konulu bir Mesnevî olup halka tasavvufu öğretmek amacıyla yazılmıştır. Bir bakıma Âşık Paşa, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî‘nin Mesnevî adlı eserinde yaptığını Türkçe olarak Garîb-nâme‘de yapmıştır. Nitekim, Mesnevi’nin hem biçim özellikleri, hem de içeriği bakımından Garîb-nâme‘ye etkisi olmuştur. 1330 yılında yazılmış olan Garîb-nâme, aynı zamanda Türk edebiyatının ilk büyükte’lif mesnevisidir. Eser yüzyılın diğer mesnevilerinin kalıbıyla; fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilün kalıbıyla yazılmıştır. Mesnevi, bab denen on bölüme ayrılmış ve her babda da o babın sayısına uygun konular anlatılmıştır. Bu bakımdan eserin geometrik bir düzene sahip oluşu dikkat çeker.


ÖNEMLİ YAZARLAR

AŞIK PAŞA